tranh trừu tượng

MS : 1
Liên hệ

Kích thước : Liên hệ