tranh trừu tượng

MS : 51
Liên hệ

Kích thước : Liên hệ