tranh trừu tượng

MS : 22
Liên hệ

Kích thước : Liên hệ