tranh trừu tượng

MS : 18
Liên hệ

Kích thước : Liên hệ