tranh trừu tượng

MS : 53
Liên hệ

Kích thước : Liên hệ