tranh trừu tượng

MS : 52
Liên hệ

Kích thước : Liên hệ