tranh trừu tượng

MS : 42
Liên hệ

Kích thước : Liên hệ